Yyteri Golf Links Oy / Yhtiöjärjestys


Yyteri Golf Links Oy : Yhtiöjärjestys.pdf
​​​​​​​

YHTIÖJÄRJESTYS

1 §

Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Yyteri Golf Links Oy. Yhtiön kotipaikka on Pori.2 §

Toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa golf- ja muita liikunta- ja vapaa-ajan

palveluita sekä tarjota niihin liittyviä tuotteita ja palveluita.

Yhtiö voi omistaa, vuokrata ja hallita golfkenttiä ja muuta kiinteää

omaisuutta sekä rakennuksia, rakennelmia, laitteita, osakkeita ja

osuuksia.3 §

Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta (3) seitsemään (7) jäsentä.4 §

Osakkeet

Yhtiön osakkeet jakautuvat A-, B- ja C-osakkeisiin.

Kullakin A-osakkeella on yhtiökokouksessa kolme (3) ääntä, B-

osakkeella kaksi (2) ääntä ja C-osakkeella yksi (1) ääni. Osakeanti

voidaan toteuttaa tarjoamalla kunkin osakelajin osakkeita

osakkeenomistajille samassa suhteessa kuin heillä ennestään on

samanlajisia osakkeita.

Yhtiön osakeomistus todennetaan osakasluettelosta, jota yhtiön

hallitus ylläpitää ajantasaisena. Hallitus voi antaa yhtiön

osakkeista osakekirjat.

A-osakkeen omistajalla on oikeus lunastaa enintään kolme nimettyä

kausipelioikeutta omistajahintaan sekä tuoda itse pelatessaan vieras

kymmenen kertaa kaudessa pelikaverikseen lunastettua

kausipelioikeutta kohden tai lunastaa enintään kolme nimeämätöntä 15

kierroksen sarjakorttia omistajahintaan. A-osakkeen omistajan tai

osakkeen omistajaksi rinnastettavan henkilön nimetty alle 18 vuotias

lapsi tai lapsenlapsi (1 lapsi) pelaa veloituksetta

osakkeenomistajan lunastaessa kausipelioikeuden.

B-osakkeen omistajalla on oikeus lunastaa enintään kaksi nimettyä

kausipelioikeutta omistajahintaan. B-osakkeen omistajan nimetyt alle

18 vuotiaat lapset tai lapsenlapset (1-4 lasta) pelaavat

veloituksetta osakkeenomistajan lunastaessa molemmat

kausipelioikeudet.

B-osakkeen omistajan lunastaessa yhden kausipelioikeuden, kaksi

nimettyä alle 18 vuotiasta lasta tai lapsenlasta pelaavat

veloituksetta.

C-osakkeen omistajalla on oikeus lunastaa yksi nimetty

kausipelioikeus omistajahintaan. C-osakkeen omistajan nimetty alle

18 vuotias lapsi tai lapsen lapsi (1 lapsi) pelaa veloituksetta

osakkeenomistajan lunastaessa kausipelioikeuden.

Yksityishenkilön omistamassa osakkeessa omistajaksi voidaan

rinnastaa osakkeen omistajan perheenjäsenet (ns. first blood) sekä

samassa taloudessa asuva puoliso. Juridisen henkilön (yritys tai

yhteisö) omistamassa osakkeessa omistajaksi voidaan rinnastaa

yrityksen työtekijät, hallituksen jäsenet, omistajat ja heidän perheenjäsenensä.

Halutessaan osakkeenomistaja voi lunastaa omistajahintaan myös muun

itselleen sopivan pelioikeuden.5 §

Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja

kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka se tai

ne, jotka hallitus siihen oikeuttaa.6 §

Vastikkeet

Yhtiökokous päättää yhtiön golfkentän., rakennusten ja laitteiden

hallinnan ja käytön sekä yhtiön toiminnan ylläpitämiseksi yhtiön

osakkailta perittävän hoitovastikkeen suuruuden sekä yhtiön

mahdollisten lainojen lyhennysten, korko- ja muiden kulujen

kattamiseksi perittävän pääomavastikkeen suuruuden. Vastikkeiden

perusteena käytetään yhtiön osakkeiden tuottamia äänimääriä siten,

että hoito- ja/tai pääomavastike on kutakin osakkeiden tuottamaa

ääntä kohden samansuuruinen. Vastikkeiden maksuajan ja -tavan määrää

yhtiön hallitus.7 §

Yhtiön golfkentän käyttö

Yhtiön hallitus päättää yhtiön golfkentän ja siihen liittyvien

palveluiden käyttöön liittyvästä hinnoittelusta, oikeuksista ja

velvollisuuksista. Hallituksella on oikeus päättää, että osakkaalla

on oikeus vähentää maksamansa hoitovastike yhtiön perimistä peli- ja

muista maksuista. Yhtiön hallitus voi päättää ylläpitää kanta-

asiakasjärjestelmää, ja hallitus voi päättää siihen liittyvistä

ehdoista.
8 §

Lainaosuus

Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle

vastikeperusteen mukaan määräytyvän osuuden yhtiön mahdollisista

lainoista. Lainaosuuden suoritusten tulee tapahtua hallituksen

määrääminä aikoina. Hallitus voi määrätä kerralla vastaanotettavan

lainaosuuden suorituserän suuruuden. Osakkeenomistajilta

vastaanotetut lainaosuussuoritukset yhtiön on viipymättä käytettävä

yhtiön lainojen lyhentämiseen sen mukaan kuin maksettaessa on

tarkoitettu. Lainaosuusmaksut on määrättävä siten, että

osuussuorituksena kertyvillä varoilla voidaan maksaa lainaosuutta

vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko ja mahdolliset

indeksiehdoista aiheutuneet pääomalisäykset laskettuina siihen

päivään saakka, jolloin yhtiö osuus- suorituksena lyhentää vastaavia

lainojaan. Jos yhtiö lainoja osuussuorituksella lyhennettäessä

joutuu maksamaan enemmän kuin osakkeenomistaja on lainaosuutena ja

muina maksuina suorittanut, osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle

tästä aiheutunut lisämeno. Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta

osakkeenomistajalta ei peritä pääomavastiketta. Milloin

osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudestaan vain osan, määrätään

hänen osaltaan vastike siten, että siihen lasketaan kuuluvaksi

osakkeenomistajan vielä maksamattoman lainaosuuden yhtiölle

aiheuttamat menot.9 §

Kokouskutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen ilmoitetaan yhtiön kotisivuilla ja toimitetaan

osakkeenomistajille osakasluetteloon ilmoitettuihin tai muuten


yhtiön tiedossa oleviin osoitteisiin postitetuilla kirjeillä tai

sähköpostilla aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään

seitsemän (7) päivää ennen kokousta.10 §

Päätöksenteko

Yhtiökokouksesta poissa olevalla osakkeenomistajalla on oikeus

käyttää äänivaltaansa valtuuttamansa asiamiehen kautta.

Yhtiökokouksessa järjestettävässä äänestyksessä yhden

osakkeenomistajan äänimäärä on enintään yksi viidesosa (1/5)

kokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.11 §

Yhtiökokoukset

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen

määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on

Esitettävä:

1. tilinpäätös,

2. tilintarkastuskertomus,

Päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,

8. tilintarkastajien lukumäärästä,

Valittava:

9. hallituksen jäsenet,

10. tilintarkastajat,

Käsiteltävä

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syksyn yhtiökokous

Syksyn yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä

päivänä aikaisintaan lokakuun ensimmäisenä päivänä ja viimeistään

joulukuun viimeisenä päivänä.

Kokouksessa on

Esitettävä:

1. talousarvio seuraavalle tilikaudelle,

2. toimintasuunnitelma seuraavalle tilikaudelle,

Päätettävä:

3. vastikkeiden määristä seuraavalle tilikaudelle,

4. talousarvion ja toimintasuunnitelman vahvistamisesta,

Käsiteltävä:

5. muut kokouskutsussa mainitut asiat.12 §

Lunastuslauseke

Jos yhtiön osakkeet siirtyvät yhtiön ulkopuoliselle uudelle

omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä

hallitukselle, ja yhtiön osakkeiden omistajilla on oikeus lunastaa

osakkeet seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus ei koske perintöön, testamenttiin, avio-oikeuteen,

lahjaan ja sulautumiseen perustuvia saantoja.

2. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta taikka,

jos saanto on vastikkeeton, osakkeiden viimeiseen tilinpäätökseen

perustuva arvo.

3. Hallituksen tulee antaa tieto lunastukseen oikeutetuille

osakkaille osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa

siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua yhtiön

kotisivuilla. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä,

jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä.

4. Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa

kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen

siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu. Jos useampi osakas haluaa

lunastaa osakkeet, on osakkeet arvottava lunastajien kesken.

5. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle rahana kahden

viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien tai

mainitussa ajassa talletettava ulosotonhaltijalle.

6. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat

erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistaviksi

välimiesmenettelystä annetun lain (967/1992) mukaisessa

järjestyksessä.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.13 §

Uuden omistajan vastuu maksamattomista vastikkeista

Osakkeen siirtyessä uudelle omistajalle on myös tämä vastuussa

edellisen omistajan ohessa maksamattomista vastikkeista laillisine

korkoineen kolmelta vuodelta ennen omistusoikeuden siirtymistä

uudelle omistajalle.14 §

Osakkeiden muuntaminen

A-osake voidaan muuntaa kolmeksi (3) C-osakkeeksi. B-osake voidaan

muuntaa kahdeksi (2) C-osakkeeksi. Yhtiölle osoitettavassa,

muuntamista koskevassa kirjallisessa vaatimuksessa on ilmoitettava

muunnettavaksi tulevien osakkeiden numerot. Yhtiö ilmoittaa

muuntamista seuraavat osakelajien lukumääriä koskevat muutokset

kaupparekisteriin. Muuntamista koskeva vaatimus voidaan esittää

koska tahansa. Päätös voidaan tehdä sekä varsinaisessa että

ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Osakkeen muuntamista koskeva

vaatimus voidaan peruuttaa siihen asti, kunnes päätös muuntamisesta

on tehty yhtiökokouksessa. A-osake ja B-osake muuntuvat C-osakkeiksi

kaupparekisterimerkinnäntapahduttua.15 §

Yhtiön varojen jakaminen

Yhtiön varoja jaettaessa A-osakkeista muunnetuille C-osakkeille

maksetaan 1/3 ja B- osakkeista muunnetuille C-osakkeille 1/2 siitä,

mitä jaetaan muuntamattomille C- osakkeille, ja tätä koskeva

merkintä on tehtävä muunnetuista C-osakkeista annettaviin

osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan

väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.