Osakkeiden lunastus

Lunastuslauseke (yhtiöjärjestys 16.12.2019)

Jos yhtiön osakkeet siirtyvät yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle, ja yhtiön osakkeiden omistajilla on oikeus lunastaa osakkeet seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus ei koske perintöön, testamenttiin, avio-oikeuteen, lahjaan ja sulautumiseen perustuvia saantoja.

2. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta taikka, jos saanto on vastikkeeton, osakkeiden viimeiseen tilinpäätökseen perustuva arvo.

3. Hallituksen tulee antaa tieto lunastukseen oikeutetuille osakkaille osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua yhtiön kotisivuilla. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä.

4. Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu. Jos useampi osakas haluaa lunastaa osakkeet, on osakkeet arvottava lunastajien kesken.

5. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle rahana kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava ulosotonhaltijalle.

6. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistaviksi välimiesmenettelystä annetun lain (967/1992) mukaisessa järjestyksessä.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

Käynnissä olevat osakkeiden lunastukset