Yyteri Golf ry:n säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Yyteri Golf r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Pori.

2 §

​​​​​​​Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfurheilun harrastus- ja kilpailutoimintaa sekä muuta liikuntatoimintaa. Tässä tarkoituksessa yhdistys järjestää jäsenilleen valmennusta, golfkilpailuja, harjoitus- ja koulutustilaisuuksia, kokous- ja kerhotoimintaa sekä terveysliikuntaa voittoa tavoittelematta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa, vuokrata tai hallita golftoimintaan liittyviä koulutus-, majoitus- yms. tiloja, laitteita ja varusteita.

Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä, juniorijäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi
voidaan hakemuksesta ottaa henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä
sitoutuu noudattamaan niitä.

Yhdistyksen juniorijäseneksi voidaan hyväksyä alle 22-vuotias luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Juniorijäsen siirtyy halutessaan varsinaiseksi jäseneksi sen kalenterivuoden alusta, jolloin hän täyttää 22 vuotta.

Kannatusjäseninä voivat olla sellaiset oikeuskelpoiset yritykset, yhteisöt tai säätiöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet hakemuksen perusteella.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 §

Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä tai jonka käyttäytymisellään katsotaan huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen etuja vastaan, hallitus voi erottaa yhdistyksestä.

Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä, mikäli hän ei ole suorittanut vuotuista jäsenmaksuaan kunkin kalenterivuoden elokuun 15. päivään mennessä.

Erottamispäätöksen tekee hallitus.

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

5 §

Yhdistyksen jäsenten on suoritettava yhdistyksen syyskokouksessa päätetyt jäsenmaksut. Jäsenmaksu voidaan päättää erisuuruiseksi eri jäsenryhmille. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.

6 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja se alkaa seuraavan tilivuoden alkaessa ja päättyy kahden vuoden kuluttua tilikauden päättyessä.

Hallituksen jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus arvotaan.

Hallituksen puheenjohtaja ei ole mukana arvottaessa erovuoroisuusjärjestystä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus valitsee jäsenten keskuudesta kapteeniston sekä toimikuntien puheenjohtajat ja muut tarvittavat toimihenkilöt toimivuodeksi kerrallaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta, toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9 §

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kirjallisena kullekin jäsenelle, julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

10 §

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä marraskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmen viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

11 §

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- kokouksen avaus
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja mahdolliset ääntenlaskijat
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- hyväksytään kokouksen työjärjestys
- määrätään hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja sihteerin kokouspalkkioiden suuruus
- valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 6§:ssä kerrotulla tavalla
- valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
- vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudet, niiden erääntymisajankohdat sekä mahdollisesti myöhästyneille maksuille suoritettavan viivästysmaksun suuruus
- vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- kokouksen avaus
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja mahdolliset ääntenlaskijat
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- hyväksytään kokouksen työjärjestys
- esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
- päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat samaan tarkoitukseen.

13 §

Niissä kohdissa, joista näissä säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslainsäädäntöä.
​​​​​​​